รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร


Update ประเด็นกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน HR ภาษีสรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต ภาษีระหว่างประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement : DTA) การร่างสัญญาในแง่มุมต่างๆ และกฎหมายระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

 
  Top-Up Tax Act + Inter Tax Hot Issues 2024 พรบ.ภาษีส่วนเพิ่ม + ประเด็นร้อนภาษีระหว่างประเทศ (ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. HOLIDAY INN SILOM) วิทยากร 2 ท่าน จาก กรมสรรพากร เข้าชม ( 2 ) วันที่ 18/06/2024
      Update คำพิพากษาศาลภาษี ชนะคดีภาษีค่าสิทธิ (Royalty) : นักบัญชีฉลาด ใช้ OECD Tax Commentary โต้แย้ง RD
 ร่าง พรบ.ภาษีส่วนเพิ่ม (Top-Up Tax) : บริษัทข้ามชาติในไทย และบริษัทไทย พร้อมรับมือแล้วหรือยัง?
 ร่าง พรบ.ภาษีส่วนเพิ่ม Top-Up Tax กับ ผลกระทบการคำนวณ “อัตราภาษี” “รายได้” “รายจ่าย” บัญชี /ภาษี
 ภาษีส่วนเพิ่ม Top-Up Tax กับความเชื่อมโยง “รายจ่ายต้องห้าม” “ผลขาดทุนยกมา” ตาม ป.รัษฎากร
 อำนาจการประเมินภาษี พรบ. Top-Up Tax : ประเด็นใหม่ที่ CFO / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ที่ปรึกษา ควรรู้ !
 การยื่นแบบรายงาน GloBE Information Return / ข้อยกเว้นการยื่นแบบ / แบบรายการ การชำระภาษีส่วนเพิ่ม และการขอคืนภาษีส่วนเพิ่ม : ข้อแนะนำ บริษัทข้ามชาติในไทย + บริษัทไทยลงทุนในต่างประเทศ
 การคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีตาม ร่าง พรบ.Top-Up Tax และการโต้แย้งสิทธิ Top-Up Tax กรมสรรพากรไทย
 คำพิพากษาฎีกา คดี “หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่” (Certificate of Residence) กับการใช้สิทธิยกเว้นภาษี DTA
 Unseen (Inter) Tax Ruling...Benefiting Taxpayer เผยข้อหารือภาษีระหว่างประเทศ ที่ไม่ได้เผยแพร่...แต่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษี ! Royalty, Service Fee, Management Fee, Dividend, Interest
 
 
  HR Planning, Avoidance or Evasion : The Good, the Bad or the Ugly! การวางแผนบริหารงานบุคคล ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย และ แนวคดีล่าสุด จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 สัมมนา ONLINE ผ เข้าชม ( 9 ) วันที่ 17/06/2024
      HR วางแผนรับมือ “ลาออก” “เลิกจ้าง” “เกษียณอายุ” “ค่าชดเชย” “หนังสือเตือน” “หนังสือเลิกจ้าง”
 HR วางแผน เลิกจ้าง “ลูกจ้างที่กระทำผิดทาง Digital / LINE / Facebook / Email / Computer”
 HR วางแผนบริหาร “วันหยุดพักผ่อนประจำปี” (ลาพักร้อน) “วันหยุดตามประเพณี” : ปัญหาเกิดขึ้นบ่อย !
 HR Planning & Digital Transformation เปลี่ยนแปลงองค์กรโดยนำเครื่องจักร เทคโนโลยีมาใช้
 
 
  ตรวจสอบสัญญาธุรกิจ ค้นหาความผิดศุลกากรและค่าสิทธิ Customs Audit from Commercial Contracts (อังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.30 สัมมนา ONLINE ผ่าน ZOOM) เข้าชม ( 14 ) วันที่ 14/06/2024
     1) Update คำพิพากษาฎีกาศุลกากรปี 2567 : ทิศทางการตรวจสอบ “สัญญาธุรกิจ” ภายหลังกรมศุลกากร ชนะคดี !!
2) ร่างและเจรจาสัญญาธุรกิจ (Drafting & Negotiation) ในแง่มุม ศุลกากร และค่าสิทธิ (Royalties)
3) ธุรกรรมระหว่างประเทศ เชื่อมโยงค่าสิทธิ (Royalty) ที่กรมศุลกากรเพ่งเล็งตรวจสอบในปี 2024
4) สัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ศุลกากรมักตรวจสอบ เช่น Technical Assistance Agreement, Sales of Goods Agreement, Management Service Agreement, Distributorship : ประเด็นที่ “นักกฎหมาย” ไม่ค่อยรู้
5) ข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (Sale of Goods Agreement) ที่มักเกิดความเสี่ยงราคาศุลกากร เช่น “การรับประกันสินค้า” (Warranty) หรือ “การรับประกันเพิ่มเติม” (Extended Warranty) “การส่งมอบสินค้า” (Delivery Clause) ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Term: INCOTERMS)
6) ข้อความอันตราย (Dangerous Clause) ในสัญญาธุรกิจ ที่ “เตะตา” ศุลกากร : Shipping ไม่ค่อยรู้ !!
7) แนะนำการร่าง เจรจา ข้อสัญญาเกี่ยวกับ “การจ่ายค่าตอบแทน” (Consideration) “การชำระราคาสินค้า” (Payment Term) เพื่อลดความเสี่ยงราคาศุลกากรที่เกี่ยวกับ “ค่าสิทธิ” (Royalty)
8) ข้อแนะนำการ “แยก” “รวม” หรือ “กำหนดเงื่อนไข” สัญญา ไม่ให้มีเกิดความเสี่ยงศุลกากร และค่าสิทธิ

 
 
  Drafting Contracts from "Tax" Perspective การร่างสัญญาในแง่มุมภาษีสรรพากร (พฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. สัมมนา ONLINE ผ่าน ZOOM) วิทยากร กรมสรรพากร เข้าชม ( 13 ) วันที่ 14/06/2024
      เผยจุดตรวจสอบ “สัญญาธุรกิจ” (Commercial Contracts) เพื่อค้นหาความผิดภาษีสรรพากร (Revenue Tax)
 เทคนิคการร่างและเจรจาสัญญาธุรกิจในแง่มุ มภาษีสรรพากร (Drafting and Negotiating Contracts with an Eye on Tax)
 โครงสร้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาธุรกิจ กับประเด็นการตรวจสอบภาษีสรรพากรที่น่าสนใจ
 สัญญาบริหารงานบุคคล (HR Contracts) เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญายืมตัวพนักงาน (Secondment Agreement) สัญญาบริการ สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาค้ำประกันการทำงาน ฯลฯ กับประเด็นภาษีสรรพากรที่น่าสนใจ
 ร่างและเจรจาสัญญาซื้อขาย (Sale Contract) สัญญาบริการ สัญญารับจ้างทำของ อย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาภาษีสรรพากร
 เผยจุดตรวจสอบ “สัญญาธุรกิจที่มีลักษณะระหว่างประเทศ” (International Contract) เพื่อค้นหาความผิด ภงด.54 (WT) ภพ.36 (VAT) และ อากรแสตมป์
 ร่างสัญญาธุรกิจ กับบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน (Related Party) ในแง่มุม Transfer Pricing (ราคาโอน)
 สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Contracts) พรบ.วธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ กับ ประเด็นภาษีที่น่าสนใจ
 การผิดสัญญา เลิกสัญญา (Termination) ข้อพิพาทในสัญญา กับผลกระทบภาษีอากร ที่ภาคธุรกิจมักผิดพลาด
 
 
  ภาษีควบรวมกิจการ M&A Update ข้อหารือภาษีปี 2567 ควบรวมบริษัทตาม ปพพ. เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. สัมมนา ONLINE ผ่าน ZOOM อ. มงคล ขนาดนิด ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย กรมสรรพากร เข้าชม ( 11 ) วันที่ 14/06/2024
      คำพิพากษาศ.อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษปี 2567 “Loss จากการซื้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจการถือเป็นรายจ่ายต้องห ้าม”
 Last Update ข้อหารือภาษี (Tax Ruling) ปี 2567 การควบรวมบริษัทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไข) : ทิศทาง + ผลกระทบ ดีล M&A
 คำวินิจฉัยคณะกรรมการแข่งขันฯ ปี 2566 สั่งให้บริษัทจ่ายค่าปรับ 1.4 ล้าน ผู้บริหารจ่าย 1.3 ล้าน : ความเสี่ยงภาษี สำหรับผู้บริหาร และบริษัท??
 Update คาพิพากษาฎีกา การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) : ทาไม สรรพากร ชนะคดี
 Update คาพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง การโอนกิจการบางส่วน Partial Business Transfer) กับ VAT
 การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ควบบริษัท” : ประเด็นภาษีควบกิจการ
 Unseen Tax Ruling ที่น่าสนใจ เช่น การใช้ผลขาดทุน (Losses) ภายหลังการควบกิจการ (Amalgamation)
 การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีควบกิจการ และโอนกิจการทั้งหมด : ประเด็นที่มักผิดพลาด
 ที่ปรึกษากฎหมาย (lawyer) กับบทเรียน ค่าความนิยม หรือกู๊ดวิลล์ (Goodwill) กรณี Entire Business Transfer
 
 
  Todays’ Director / Management…….Tomorrows’ Defendant กรรมการ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ บริหารความเสี่ยงกฎหมายที่น่าสนใจ (ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 โรงแรม ฮอลิเดย์อิน สีลม กรุงเทพฯ) เข้าชม ( 360 ) วันที่ 03/05/2024
      พฤติกรรมของกรรมการ / ผู้บริหาร ที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า : ข้อแนะนำบริหารความเสี่ยง
 กรณีศึกษา มติคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กำหนดค่าปรับทางปกครอง บริษัท และ กรรมการ / ผู้บริหาร
 HR Director เมื่อใด “การบริหารงานบุคคลที่ไม่เป็นธรรม” (Unfair HRM) เข้าข่ายผิด กม.แข่งขันทางการค้า
 กรรมการกับความเป็นผู้นำในองค์กร (Director Leadership) ในการสอดส่องดูแลกิจการ เพื่อลดความเสี่ยงกฎหมายแข่งขันทางการค้า กฎหมายบริษัท กลต.
 CFO กับการปฎิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า และกฎหมายอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงความรับผิดต่างๆ
 คดีครึกโครม เมื่อศาลปรับใช้ “หลักการเจาะม่านนิติบุคคล” (Piercing Corporate Veil) เอาผิด กรรมการ
 “รูปธรรม” ของความระมัดระวัง ในการทำงานของ กรรมการ / ผู้บริหาร : Boardroom, Minute of BOD ฯลฯ
 กรรมการบริษัทไม่รู้ไม่เห็น (Innocent Director) “กรรมการไม้ประดับ” (Silent Director) กับข้อแนะนำเพื่อความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk & Liabilities)
 Corporate Governance + ESG + Consumer (Class Action) ข้อแนะนำ กรรมการ / ผู้บริหาร แง่มุมต่างๆ
 
Connect with us.
  โทรศัพท์ :