รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร


Update ประเด็นกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน HR ภาษีสรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต ภาษีระหว่างประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement : DTA) การร่างสัญญาในแง่มุมต่างๆ และกฎหมายระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

 
  HR รับมือ "พนักงานตรวจแรงงาน" + "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน" HR, Labor Inspector & Human Rights Commission (จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 9 ) วันที่ 27/02/2024
      HR รับมือลูกจ้าง ยืมมือ “พนักงานตรวจแรงงาน” “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” เอาคืนนายจ้าง เชื่อมโยง เลิกจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ลงโทษทางวินัย ฯลฯ
 เมื่อ HR ต้องเข้าชี้แจงต่อ “พนักงานตรวจแรงงาน” “คณะกรรมการสิทธิฯ” : ประเด็นทางปฏิบัติที่ HR ควรรู้
 HR กับการเตรียม พยานหลักฐาน เอกสาร พยานบุคคล เข้าชี้แจง พนักงานตรวจแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 สิทธิของนายจ้างในการ “โต้แย้งคำสั่ง” ของพนักงานตรวจแรงงาน : บทบาทของ HR ในทางปฏิบัติ
 HR กับการโต้แย้งคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เชื่อมโยง การใช้อำนาจนายจ้าง แต่งตั้งโยกย้าย เปลี่ยนวันทำงาน เลิกจ้าง และการบริหารงานบุคคล (HRM)
 “หนังสือเรียกให้ไปพบ” (ตร.3) “แบบรายงานการตรวจแรงงาน” (ตร.1) แบบ คร.11 : สิ่งที่ HR พึงระวัง !
 บทบาทของ HR ในการช่วยนายจ้าง “ฟ้องเพิกถอน” คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน : คดีต่างๆ ที่น่าสนใจ !
 ทิศทาง แนวโน้ม กรณีศึกษาจริง ลูกจ้าง/สหภาพแรงงาน ร้องเรียนต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ : ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับ HR บริษัทมหาชน / บริษัทจดทะเบียนฯ
 HR รับมือกรณี ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน ใช้สิทธิ 2 ทาง (พนักงานตรวจฯ + คณะกรรมการฯ) เอาคืนนายจ้าง
 HR บริษัทมหาชน / บริษัทจดทะเบียนฯ รับมือ “อนุสัญญา ILO ว่าด้วยการเลิกจ้าง” / “อนุสัญญาแรงงานต่างๆ” และ คำวินิจฉัย “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน” : ผลกระทบ ESG / Corporate Governance / SDGs / Human Rights

 
 
  CFO Winning & Losing Tax Cases คดีภาษีที่น่าสนใจสำหรับ CFO (พุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.30 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 11 ) วันที่ 27/02/2024
      สุดยอด CFO บมจ. บริษัทมหาชน / บริษัทจดทะเบียนฯ ช่วยเหลือองค์กร ชนะคดีภาษีสรรพากร ในชั้นศาลฎีกา ศาลภาษีอากรกลาง
 Update คดีขอคืนภาษี ชนะกรมสรรพากรในชั้นศาล (Tax Refund Case) : ทำไมศาลตัดสินให้ RD แพ้คดี !! สุดยอด CFO บริหาร Cash Flow บริษัท
 Update คำพิพากษาปี 2566 ทำไม “ธุรกิจค้าปลีก” Top 3 ของประเทศ แพ้คดี RD ในชั้นศาล
 CFO รับมือ กฎหมาย Reverse Charge VAT 2024 (ระบบการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบย้อนหลัง)
 CFO Genius นำเสนอ “กฎหมายต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาษี” (Non-Tax Law) บริหาร Cash Flow โต้แย้งสรรพากร
 เมื่อบริษัทมหาชน / บริษัทจดทะเบียนฯ ถูกปรับ ตามกฎหมายต่างๆ : CFO กับ Tax Risk Management
 Unseen Tax Ruling ข้อหารือภาษีสรรพากร เช่น การคำนวณค่าหุ้น หนี้สูญ ผลขาดทุน ส่งเสริมการขาย ฯลฯ
 CFO ช่วยชนะคดีกรมสรรพากร “รายจ่ายต้องห้าม” “รายจ่ายสวัสดิการพนักงาน” “โบนัส” (Bonus)
 CFO กับคดี Transfer Pricing ธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือ ชนะคดี RD ในชั้นศาล
 CFO กับฎีกาภาษี ทำ CSR / ESG อย่างไร ไม่เกิดปัญหากับสรรพากร : ทำไมศาลตัดสินให้ชนะคดี RD
 คำพิพากษาฎีกาที่ คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษี (Taxpayers’ Right Protection) : CFO ใช้ประโยชน์ โต้แย้ง RD

 
 
  AI (Gemini / ChatGPT) for HR Professionals ฝ่ายบุคคล ใช้ Gemini/ChatGPT เพื่อบริหารงานบุคคลทั้งระบบ (อังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. Holiday Inn Silom) เข้าชม ( 56 ) วันที่ 23/02/2024
      Update Gemini AI ของ Google ปี 2024 เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล (HRM) ทั้งระบบของ HR ไทย
 เรียนรู้การใช้ AI version ล่าสุด (Gemini) ในงาน HR เพื่อทำให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นไปได้อย่างเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพ : HR สร้างความได้เปรียบโดยใช้ AI !!
 ข้อแนะนำในการใช้ AI เพื่อการคัดเลือก (Practical tips for using AI for recruiting)
 เทคนิคการใช้ AI เพื่อดูแลพนักงานใหม่ (How to Use AI for Onboarding New Employees)
 HR กับการใช้ AI ในการประเมินและตัดสินใจรับผู้สมัครงานเข้าทำงาน ( AI Hiring )
 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานด้วย AI (Learning and Development) : Tips !
 HR กับเทคนิคการบริหารการปฎิบัติงานพนักงานด้วย AI (Employee Performance Management)
 HR สร้างความผูกพันกับพนักงานด้วย AI (Employee Engagement) : ทำอย่างไรในทางปฏิบัติ !
 HR กับการใช้ AI เพื่อบริหารต้นทุน และประหยัดเวลาด้านต่างๆ (Cost Saving & Time Consuming)
 การปฎิบัติตามกฎหมาย ด้วย AI (Legal Compliance) : สัญญา เอกสารจ้างแรงงาน ใบลา ฯลฯ
 กรณีศึกษา และตัวอย่างการใช้ AI เพื่อสนับสนุนงานด้าน HR และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  Drafting Commercial Contract from “Tax” Perspective ร่างสัญญาธุรกิจในแง่มุม ภาษีสรรพากร พุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM เข้าชม ( 20 ) วันที่ 22/02/2024
      เผยจุดตรวจสอบ “สัญญาธุรกิจ” (Commercial Contracts) เพื่อค้นหาความผิดภาษีสรรพากร (Revenue Tax) CIT, VAT, SBT, DTA, Stamp Duty
 เทคนิคการร่างและเจรจาสัญญาธุรกิจในแง่มุ มภาษีสรรพากร (Drafting and Negotiating Contracts with an Eye on Tax)
 โครงสร้างรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาธุรกิจ กับประเด็นการตรวจสอบภาษีสรรพากรที่น่าสนใจ
 สัญญาบริหารงานบุคคล (HR Contracts) เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญายืมตัวพนักงาน (Secondment Agreement) สัญญาบริการ สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาค้ำประกันการทำงาน ฯลฯ กับประเด็นภาษีสรรพากรที่น่าสนใจ
 ร่างและเจรจาสัญญาซื้อขาย (Sale Contract) สัญญาบริการ สัญญารับจ้างทำของ อย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาภาษีสรรพากร
 ร่างสัญญาธุรกิจ กับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน (Related Party) ในแง่มุม Transfer Pricing (ราคาโอน)
 สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Contracts) พรบ.วธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ กับ ประเด็นภาษีที่น่าสนใจ
 การผิดสัญญา เลิกสัญญา (Termination) ข้อพิพาทในสัญญา กับผลกระทบภาษีอากร ที่ภาคธุรกิจมักผิดพลาด
 เผยจุดตรวจสอบ “สัญญาธุรกิจที่มีลักษณะระหว่างประเทศ”(Internationa l Contract) เพื่อค้นหาความผิด ภงด.54 ภพ.36 (VAT) และอากรแสตมป์
 Update คำพิพากษาฎีกา “ข้อตกลงเกี่ยวกับรายจ่ายในสัญญาธุรกิจ” กับประเด็นรายจ่ายต้องห้าม
 
 
  HRM Professional Act : Are You Ready? ร่าง พรบ.วิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล : HR พร้อมหรือยัง? (ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 18 ) วันที่ 22/02/2024
      ร่าง พรบ.วิชาชีพบริหารงานบุคคลฯ - วิเคราะห์ โอกาส หรือ ผลกระทบ ฝ่ายบุคคล (HR) นายจ้าง ทั่วประเทศ
 อำนาจและหน้าที่ของ HR Manager / HR เมื่อได้เป็น “ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต” ตาม ร่าง พรบ.วิชาชีพฯ
 ความรับผิดส่วนตัว / บทลงโทษ / โทษปรับ HR Manager/ HR ที่เป็น “ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต”
 
 
  International Tax Hot Issues 2024 นักบัญชีไทย ใช้ OECD Commentary เพื่อประหยัดภาษี จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM วิทยากร กรมสรรพากร เชี่ยวชาญ TAX เข้าชม ( 34 ) วันที่ 15/02/2024
      ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD : นักบัญชีไทย ใช้ OECD Tax Treaty Commentary ประหยัดภาษี (Saving Tax) ได้อย่างไร?
 กรณีศึกษาน่าสนใจ ใช้ OECD Commentary โต้แย้ง RD : Royalty, PE, Dividend, Tax Discrimination เพื่อ SAVE ภาษี ภงด.54 ภงด.50
 นักบัญชี ใช้ “วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน” (MAP) เพื่อจัดการปัญหา International Tax ภงด.54 ภงด.50
 การแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อน ตาม United Nations Model (UN Model) ข้อบท Royalties / Technical Services Fee : จุดยืนไทย
 กรณีศึกษา ปรับใช้ “อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา” (Vienna Convention on the Law of Treaty : VCLT) โต้แย้ง กรมสรรพากรไทย : Save ภาษี “ค่าสิทธิ ดอกเบี้ย และ เงินปันผล”
 กรณีศึกษา ผู้เสียภาษี ปรับใช้ Non-Tax Treaty ความตกระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษี โต้แย้ง กรมสรรพากร ลด/ยกเว้นภาษี
 
Connect with us.
  โทรศัพท์ :