รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร


Update ประเด็นกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน HR ภาษีสรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต ภาษีระหว่างประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement : DTA) การร่างสัญญาในแง่มุมต่างๆ และกฎหมายระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

 
  ภาษีควบรวมกิจการ M&A Update ข้อหารือภาษีปี 2567 ควบรวมบริษัทตาม ปพพ. เสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM อ. มงคล ขนาดนิด ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย กรมสร เข้าชม ( 26 ) วันที่ 01/04/2024
      Last Update ข้อหารือภาษี (Tax Ruling) ปี 2567 การควบรวมบริษัทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไข) : ทิศทาง + ผลกระทบ ดีล M&A
 คำวินิจฉัยคณะกรรมการแข่งขันฯ ปี 2566 สั่งให้บริษัทจ่ายค่าปรับ 1.4 ล้าน ผู้บริหารจ่าย 1.3 ล้าน : ภาษี ??
 Update คำพิพากษาฎีกา การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) : ทำไม สรรพากร ชนะคดี
 Update คำพิพากษาศาลภาษีอากร การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) กับ VAT
 การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ควบบริษัท” : ประเด็นภาษีควบกิจการ
 Unseen Tax Ruling ที่น่าสนใจ เช่น การใช้ผลขาดทุน (Losses) ภายหลังการควบกิจการ (Amalgamation)
 การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีควบกิจการ และโอนกิจการทั้งหมด : ประเด็นที่มักผิดพลาด
 Financial Advisor กับข้อแนะนำบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับดีล ควบโอนกิจการ ตรวจสอบสถานะของกิจการ
 ที่ปรึกษากฎหมาย (lawyer) กับบทเรียน ค่าความนิยม หรือกู๊ดวิลล์ (Goodwill) กรณี Entire Business Transfer
 บริหารความเสี่ยงภาษีจาก ดีล ควบโอนกิจการ เชื่อมโยง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน BOI กนอ. ฯลฯ
 
 
  When HR Dreams Become Tax Nightmares เมื่อฝันหวานการบริหารงานบุคคล..กลับกลายเป็นฝันร้าย ภาษีสรรพากร (พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 39 ) วันที่ 29/03/2024
      เมื่อ HR ช่วยชนะคดีแรงงาน เลิกจ้าง ค่าชดเชย เกษียณอายุ ในชั้นศาล : ความเสี่ยงภาษีสรรพากรที่น่าสนใจ !
 HR ต้องรู้ “ภาษีพนักงาน นายจ้าง” + คดีแรงงาน เลิกจ้าง รับมือ ร่าง พรบ.วิชาชีพบริหารงานบุคคล
 HR เตรียม ระเบียบพนักงาน LGBTQ+ รับมือ ร่าง พรบ.สมรสเท่าเทียมฯ + เทรนด์ ความยั่งยืน
 Flexible Benefits สวัสดิการพนักงานแบบยืดหยุ่น : บริหารภาษีสรรพากร PIT, CIT, VAT
 คดีแรงงาน Talent Management กับความเสี่ยงภาษีที่น่าสนใจ : Update คำพิพากษาศาลแรงงานใหม่ 2566
 HR เตรียมระเบียบสวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับ “สุขภาพกาย สุขภาพจิต / ฝุ่น PM 2.5 / วัคซีน” : ประเด็นภาษี
 10 สวัสดิการพนักงานยอดฮิต HR ฝ่ายบัญชี มักผิดพลาดด้านภาษี : เทคนิคเตรียมระเบียบสวัสดิการ
 ระเบียบสวัสดิการรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ เช่น Workcation / Gamification / Employer Branding : ภาระภาษี
 ระเบียบสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุต ร : HR นำเสนอ อนุสัญญา Maternity เพื่อยกเว้นภาษีลูกจ้าง
 HR จัดเตรียม ระเบียบสวัสดิการพนักงาน “อบรมออนไลน์” อย่างไร นายจ้างลงรายจ่ายทางภาษีได้ 200%
 HR ฝ่ายบัญชี รับฟรี ไฟล์ ตัวอย่าง ระเบียบสวัสดิการพนักงาน ในแง่มุมภาษีสรรรพากร รับมือ TAX AUDIT
 
 
  AI (Gemini / ChatGPT) for HR Professionals ฝ่ายบุคคล ใช้ Gemini/ChatGPT เพื่อบริหารงานบุคคลทั้งระบบ (อังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. Holiday Inn Silom) เข้าชม ( 278 ) วันที่ 25/03/2024
      Update Gemini AI ของ Google ปี 2024 เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล (HRM) ทั้งระบบของ HR ไทย
 เรียนรู้การใช้ AI version ล่าสุด (Gemini) ในงาน HR เพื่อทำให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นไปได้อย่างเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพ : HR สร้างความได้เปรียบโดยใช้ AI !!
 ข้อแนะนำในการใช้ AI เพื่อการคัดเลือก (Practical tips for using AI for recruiting)
 เทคนิคการใช้ AI เพื่อดูแลพนักงานใหม่ (How to Use AI for Onboarding New Employees)
 HR กับการใช้ AI ในการประเมินและตัดสินใจรับผู้สมัครงานเข้าทำงาน ( AI Hiring )
 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานด้วย AI (Learning and Development) : Tips !
 
 
  Informed Consent (Legal) Risk Management บริหารความเสี่ยง การขอความยินยอมเพื่อการรักษา ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM เข้าชม ( 142 ) วันที่ 18/03/2024
      Informed Consent (Legal) Risk Management : Are you (legal) risk lover? ข้อแนะนำบริหารความเสี่ยงการถูกฟ้องร้องทั้งคดีแพ่ง + คดีอาญา สำหรับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และ โรงพยาบาล
 คดีครึกโครม คนไข้ ฟ้องร้อง แพทย์ โรงพยาบาล เกี่ยวกับการขอความยินยอม
 ปัญหาและสาระสำคัญของ “หนังสือแสดงความยินยอม” ให้แพทย์ทำการรักษา
 แพทย์เฉพาะทางต่างๆ เช่น ศัลยกรรม สูตินารี วิสัญญีแพทย์ ทันตแพทย์ ฯลฯ กับปัญหาเกี่ยวกับความยินยอม
 ข้อยกเว้นการให้ความยินยอมของผู้ป่วย : กรณีฉุกเฉิน กรณีจำเป็น กรณีแพทย์ใช้ดุลพินิจ กรณีผู้ป่วยสละสิทธิ
 “ผู้เยาว์” กับหลักเกณฑ์หลายประการในการให้ความยินยอม : ข้อแนะนำ แพทย์ และโรงพยาบาล
 
 
  International Sale Contract and CISG (สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00) เข้าชม ( 45 ) วันที่ 18/03/2024
      ภาคธุรกิจไทย ผู้นำเข้า (Importer) ผู้ส่งออก (Exporter) เตรียมความพร้อมรับมือ อนุสัญญาฯ CISG
 สิทธิและหน้าที่ของ ผู้ซื้อและผู้ขาย , ความรับผิด, ข้อยกเว้นความรับผิด, การส่งมอบสินค้า, การชำระราคา, ค่าเสียหาย, การเลิกสัญญา ภายใต้อนุสัญญาฯ CISG + ร่าง พรบ. สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
 ข้อพึงพิจารณา การระบุเลือกใช้ INCOTERMS และการตกลงยกเว้นการใช้อนุสัญญาฯ CISG “ทั้งฉบับ / บางส่วน” (Opting out) ในสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
 บทบาทของ “ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักกฎหมาย” ในการช่วย “ที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ” (Lawyer) ร่าง + เจรจา สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ในแง่มุม CISG
 ข้อแนะนำภาคธุรกิจไทย นำเข้า-ส่งออก เมื่อทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) หรือประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ภายใต้อนุสัญญาฯ CISG
 
Connect with us.
  โทรศัพท์ :