รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร


Update ประเด็นกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน HR ภาษีสรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต ภาษีระหว่างประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement : DTA) การร่างสัญญาในแง่มุมต่างๆ และกฎหมายระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

 
  HR Hotel Hot Issues for 2024 ฝ่ายบุคคล โรงแรม รับมือการเปลี่ยนแปลงปี 2024 เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM เข้าชม ( 3 ) วันที่ 07/12/2023
      HR รับมือ แก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงาน / แรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัยการทำงาน ตาม พรบ.ปรับพินัยฯ
 Update ทิศทางกฎหมาย เช่น กองทุนประกันการเลิกจ้าง + หลักประกันค่าชดเชย / แก้ไข ค่าชดเชย ลาคลอด
 ปัญหา วันทำงาน เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาคลอด ธุรกิจโรงแรม
 Update ร่าง พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พรบ. WFH : โอกาส หรือ ผลกระทบ HR นายจ้าง โรงแรม
 HR แก้ไข ระเบียบฯ / สัญญา ตามแนวฎีกาแรงงานใหม่ เช่น ระเบียบวันหยุดพักผ่อนประจำปี ฯลฯ
 HR บริหารจัดการลูกจ้างสูงอายุ เกษียณอายุ : จ้างหลังเกษียณ ขยายระยะเวลาเกษียณ
 HR รู้ทัน ลูกจ้างใช้ ทริคทางกฎหมายต่างๆ เอาคืนนายจ้าง โรงแรม : กรณีศึกษาจริงที่น่าสนใจ
 HR รับมือลูกจ้างกระทำผิดทาง Social Media. LINE, Facebook, Email : ข้อแนะนำการรับมือ !
 ปัญหาแรงงานขาดแคลน ธุรกิจโรงแรม เชื่อมโยง กม.แรงงาน : HR รับมืออย่างไร?
 Update คดีความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) : ข้อแนะนำ HR นายจ้าง บริหารความเสี่ยง
 HR โรงแรม ใช้ประโยชน์จาก PDPA เชื่อมโยงการบริหารงานบุคคล : คดีแรงงานล่าสุด !
 
 
  Interesting Tax Cases + Unseen Tax Ruling คดีภาษีที่น่าสนใจ และข้อหารือภาษีไม่ได้เปิดเผย (ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 8 ) วันที่ 05/12/2023
      Update คำพิพากษาปี 2566 ทำไม “ธุรกิจค้าปลีก” Top 3 ของประเทศ แพ้คดีสรรพากร ในชั้นศาล
 Update คำพิพากษาคดี VAT ปี 66 ทำไม “บริษัทญี่ปุ่น” ชนะคดี ภพ.36 ในชั้นศาล
 ผู้เสียภาษีรับมือ กฎหมาย Reverse Charge VAT (ระบบการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบย้อนหลัง)
 Update คำพิพากษาศาลภาษี ปี 66 “ค่าตอบแทน เงินเดือน ผู้บริหาร/กรรมการ/ผู้ถือหุ้น เกินสมควร”
 Unseen Tax Ruling ข้อหารือภาษี เช่น การคำนวณค่าหุ้น หนี้สูญ ผลขาดทุน ส่งเสริมการขาย ฯลฯ
 เผย...คำพิพากษาฎีกา ชนะคดีสรรพากร “รายจ่ายต้องห้าม” “รายจ่ายสวัสดิการพนักงาน” “โบนัส”
 คดี Transfer Pricing ธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือ ชนะคดี RD ในชั้นศาล
 ปรับใช้ พรบ.การปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 โต้แย้งประเด็น “รายจ่ายต้องห้าม สรรพากร”
 ฎีกาภาษี ทำ CSR บริจาค อย่างไร ไม่เกิดปัญหากับสรรพากร : ทำไมศาลตัดสินให้ชนะคดี RD
 คำพิพากษาฎีกาที่ คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษี (Taxpayers’ Right Protection) : ใช้ประโยชน์ โต้แย้งสรรพากร
 สุดยอด CFO บมจ. บริษัทจดทะเบียนฯ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ช่วยเหลือองค์กร ชนะคดีภาษีสรรพากร ในชั้นศาล
 
 
  Energy Tax Hot Issues ธุรกิจพลังงานกับประเด็นร้อนภาษี (พุธที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 15 ) วันที่ 30/11/2023
      ธุรกิจพลังงานที่ กรมสรรพากร สนใจ : Prosumer / IPP, SPP / ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน / Solar Cell / Oil & Gas
 การตรวจสอบ “สัญญาซื้อขายไฟฟ้า” (Power Purchase Agreement : PPA) เพื่อหาความผิดภาษี
 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) : Update คดีใหม่ที่ธุรกิจพลังงาน ต้องรู้
 ภาษีธุรกิจพลังงาน เชื่อมโยง ESG, CG และ (TAX) Governance : ประเด็นที่ RD เพ่งเล็ง !
 Transfer Pricing Audit ตรวจสอบภาษีราคาโอน ธุรกิจพลังงาน และกลุ่มบริษัทพลังงาน
 บริษัทพลังงาน BOI ชนะคดี กรมสรรพากร ในชั้นศาล : การตีความ “บัตรส่งเสริมการลงทุน” (BOI Certificate)
 Merger & Acquisition : Tax Cases คดีภาษีควบโอนกิจการ ซื้อขายกิจการ ธุรกิจพลังงาน : คดีใหม่ปี 2566
 “การดักจับและกักเก็บคาร์บอน” (Carbon Capture & Storage) กับประเด็นภาษีสรรพากร (RD Tax)
 ภาษีคาร์บอนเครดิต When Carbon Credit Dreams Become ‘TAX Nightmares’
 การคุ้มครองธุรกิจพลังงานในฐานะผู้เสียภา ษี ภายใต้กฎหมายต่างๆ และ Investment Treaty
 
 
  ESG : HR Perspective & Labor Cases กรณีศึกษาจริง คดีแรงงาน เชื่อมโยง ESG (จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 18 ) วันที่ 28/11/2023
      ESG การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) กับความเชื่อมโยง HRM คดีแรงงาน และคำวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 HR กับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) เชื่อมโยง ESG และคดีแรงงาน
 HR รับมือลูกจ้างยืมมือ “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” “พนักงานตรวจแรงงาน” “มูลนิธิด้านสิทธิมนุษยชน” เอาคืนนายจ้าง : คดีครึกโครม กระทบ Human Rights / ESG
 HR กับการออกแนวปฏิบัติการไม่เลือกปฏิบัติ เชื่อมโยง HRM & HRD : การสรรหา (Recruitment) จ้างงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ โยกย้าย ลงโทษทางวินัย การเลิกจ้าง เกษียณอายุ ฯลฯ
 HR ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) ภายใต้ ESG Policy : คดีความปลอดภัยใหม่ !
 ESG Policy กับข้อห้ามลูกจ้างกระทำละเมิดสิทธิผู้อื่น “ในทุกรูปแบบ” ความเชื่อมโยงป้องกันลูกจ้างกระทำผิดทาง Social Media / LINE / FACEBOOK หรือ การคุกคามรูปแบบอื่นๆ
 HR ใช้ประโยชน์จาก ESG Policy เชื่อมโยงระเบียบข้อบังคับฯ เพื่อการบริหารงานบุคคล (HRM)
 
 
  Review Contracts with an Eye on Transfer Pricing ตรวจสอบ “สัญญาธุรกิจ” ในแง่มุม “ราคาโอน” กรมสรรพากร (เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 22 ) วันที่ 28/11/2023
      เทคนิคการตรวจสอบสัญญาธุรกิจ ในแง่มุม Transfer Pricing : ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่น่าสนใจ !
 สัญญาระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน ในการนำสู่ประเด็นการตรวจสอบการกำหนดราคาโอน : Intercompany Agreement, Management Service Agreement, M&A Agreement, Loan Agreement, Cost Sharing
 เงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาธุรกิจ (Terms & Conditions) กับประเด็นความเสี่ยง กรณีการกำหนดราคาโอน
 ความสัมพันธ์ระหว่าง “สัญญาธุรกิจ” (Commercial Contract) กับ“เอกสารที่เกี่ยวข้องกับราคาโอน” (Transfer Pricing Documentation) ได้แก่ Master Files , Local Files และ CbCR
 ค่าตอบแทน (Consideration) ค่าใช้จ่ายตามสัญญา (Expenses) กับประเด็น Transfer Pricing Audit
 เทคนิคการปรับใช้ “หลักความสามารถในการเทียบเคียง” (Comparability Principle) เพื่อตรวจสอบสัญญา
 ตรวจสอบข้อตกลงในสัญญาที่เสี่ยง Transfer Pricing Intra-Group Services + Royalty + Financial
 รับทราบประเด็นที่พึงระวังเมื่อ “ร่างและเจรจาสัญญา” (Drafting & Negotiation) ในแง่มุม Transfer Pricing
 การตรวจสอบ Intercompany Agreements เพื่อลดความเสี่ยงภาษีอื่นๆ เช่น CIT, VAT, SBT, Stamp Duty
 
 
  HR Contract Change Management for 2024 แก้ไขระเบียบ สัญญาจ้าง ตามแนวฎีกาใหม่ รับมือปี 2567 (ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 23 ) วันที่ 27/11/2023
      ข้อแนะนำ จัดเตรียม แก้ไข ปรับปรุง สัญญาจ้าง ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของนายจ้าง ทั้งระบบ ตามแนวคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน (Supreme Court) พรบ.คุ้มครองข้อมูลฯ (PDPA)
 HR กับการใช้ “มาตรการทางสัญญา” (HR Contract Measures) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ข้อมูล ความลับ ลูกค้า (Customers) และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ลิขสิทธิ์ ของบริษัทนายจ้าง
 สัญญาจ้างแรงงาน, สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา, สัญญาจ้างหลังเกษียณอายุ การกำหนดเงื่อนไขในสัญญา, สัญญาจำกัดสิทธิฯ (Non-Competition / Disclosure Agreement) : ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ
 หนังสือลาออก (Resignation Letter) หนังสือเลิกจ้าง (Termination Letter) สัญญาสละสิทธิเรียกร้อง / สัญญาประนีประนอมยอมความ : เทคนิค กรณีศึกษา ร่างหนังสือสัญญา เพื่อปกป้องผลประโยชน์นายจ้าง
 นโยบายการปรับค่าจ้าง เงินโบนัส ประจำปี / ระเบียบสวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ / หนังสือยินยอมให้หักค่าจ้าง / ระเบียบการลดค่าจ้าง / ระเบียบการโยกย้ายพนักงาน / Standby Policy
 Social Media Policy / Computer & IT Policy / Data Disposal Policy
 
 
  Stay Interview เครื่องมือใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ HR นายจ้าง (อังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) อ. อเนกลาภ สุทธินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR และ Stay Interv เข้าชม ( 18 ) วันที่ 27/11/2023
      HR รับทราบความสำคัญและประโยชน์ในการใช้ Stay Interview เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับองค์กร
 การใช้ Stay Interview เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงาน (Employee Experience) นำไปสู่การทำ Employer Branding การรักษาพนักงาน (Retention) และบริหารพนักงานคนเก่ง (Talent Retention)
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเพื่อทำ Stay Interview กับพนักงาน : HR / หัวหน้างาน / ผู้จัดการแผนก
 สถานการณ์ / ความถี่ / เวลาที่เหมาะสม / จำนวนพนักงาน ในการทำ Stay Interview
 ข้อแนะนำและเตรียมตัวของ “ผู้สัมภาษณ์” ก่อนการทำ Stay Interview : Check-List
 เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถาม (Questions) เพื่อการทำ Stay Interview ให้มีประสิทธิภาพ
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ภายหลังการทำ Stay Interview : แนวทางปฏิบัติสำหรับ HR
 การนำเสนอข้อมูลให้กับ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ฝ่าย HR ภายหลังการทำ Stay Interview
 เทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานเห็น เป็น “รูปธรรม” ภายหลังการทำ Stay Interview
 การทำ Stay Interview กับ “พนักงานต่างชาติ” (Expat) : ประเด็นที่น่าสนใจในทางปฏิบัติสำหรับ HR
 
 
  Customs Tariff Classification + HS 2022 การสำแดงพิกัด + พิกัดฮาร์โมไนซ์ใหม่ พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM วิทยากร อ.ธวัชชัย อัศวโรจพงษ์ อดีตผู้เชี่ เข้าชม ( 21 ) วันที่ 22/11/2023
      Update คดีหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า โดยวางแผนแยกการนำเข้าสินค้า ในธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ (Automotive)
 Update คำพิพากษาฎีกาคดีพิกัดศุลกากร (Customs Tariff Wining Cases) : เสียดาย ผู้นำเข้า (Importer) ส่งออก ชิปปิ้ง (Shipping) ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ที่ปรึกษาฯ ไม่ได้รู้ !!
 ปัญหาการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากร พิกัด HS, AHTN ในทางปฎิบัติ สำหรับ ผู้นำเข้า ส่งออก
 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร กับประเด็นที่ศุลกากรมักเพ่งเล็ง เช่น สินค้านำเข้าที่ไม่ครบสมบูรณ์ สินค้ามีชิ้นส่วนแยกจากกัน และของที่ของรวมหรือของผสม ฯลฯ
 การตีความพิกัด สินค้าที่พิจารณาแล้วว่าสามารถเข้าได้หลายพิกัด / พิกัดสารเคมี / พิกัดเครื่องจักร + Software
 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆ ในทางปฎิบัติเกี่ยวกับการสำแดงพิกัด (Common mistakes)
 Update คำพิพากษาคดีพิกัดศุลกากรปี 2566 คำสั่งชี้พิกัดศุลกากร เป็นคำสั่งทางปกครอง : ประเด็นที่น่าสนใจ !
 เทคนิคการระงับข้อพิพาทพิกัดศุลกากร : การวางประกัน การอุทธรณ์ และการฟ้องศาล
 การสำแดงพิกัดผิดและเบี้ยปรับทางศุลกากร กรณีถูก Post Audit/Investigation Audit
 การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า (Advance Tariff Ruling) : Tricks ในทางปฎิบัติ !
 
 
  ChatGPT for HR Professionals ฝ่ายบุคคลใช้ ChatGPT บริหารงานบุคคลทั้งระบบ พุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. Holiday Inn Silom เข้าชม ( 155 ) วันที่ 17/11/2023
      เรียนรู้การใช้ ChatGPT ในงาน HR เพื่อทำให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นไปได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
 ข้อแนะนำในการใช้ ChatGPT เพื่อการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน (Recruit & Selection)
 เทคนิคการใช้ ChatGPT เพื่อดูแลพนักงานใหม่ (How to Use ChatGPT for Onboarding New Employees)
 HR ใช้ ChatGPT ในการประเมินและตัดสินใจรับผู้สมัครงานเข้าทำงาน (ChatGPT Hiring)
 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานด้วย ChatGPT (Learning and Development)
 การบริหารการปฎิบัติงานด้วย ChatGPT (Performance Management)
 HR สร้างความผูกพันกับพนักงานด้วย ChatGPT (Employee Engagement)
 HR ใช้ ChatGPT เพื่อบริหารต้นทุน และประหยัดเวลาด้านต่างๆ (Cost Saving & Time Consuming)
 การปฎิบัติตามกฎหมาย ด้วย ChatGPT (Legal Compliance) : สัญญา เอกสารจ้างแรงงาน ใบลา
 การบริหารความเสี่ยงสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคล (HR) เมื่อใช้ ChatGPT
 กรณีศึกษา และตัวอย่างการใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนงานด้าน HR และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


 
Connect with us.
  โทรศัพท์ :