รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร


Update ประเด็นกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน HR ภาษีสรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต ภาษีระหว่างประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement : DTA) การร่างสัญญาในแง่มุมต่างๆ และกฎหมายระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

 
  Surviving Transfer Pricing Audit รับมือการตรวจสอบราคาโอน จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 Holiday Inn Silom วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ Transfer Pricing กรมสรรพากร เข้าชม ( 3 ) วันที่ 28/09/2023
      ประเด็นที่กรมสรรพากรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในการตรวจสอบราคาโอน (Transfer Pricing Audit)
 การนำเสนอ “การโต้แย้งแนวใหม่” ต่อทีม Transfer Pricing กรมสรรพากร เมื่อมีหนังสือเชิญชี้แจง ภายหลังยื่นแบบ Disclosure Form : ประสบการณ์ตรงจากวิทยากร
 การตรวจสอบราคาโอนสำหรับธุรกรรมบริการภาย ในกลุ่มบริษัท (Intra-Group Services & TP Audit)
 แนวทางการตรวจสอบ “สัญญาธุรกิจ” (Commercial Contract) เพื่อค้นหาความผิด Transfer Pricing
 การนำเสนอ “หลักความสามารถในการเทียบเคียง” (Comparability Analysis) กรณีถูกกรมสรรพากร ตรวจสอบภาษีกรณีการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing Audit)
 กลุ่มคดีราคาโอนที่ ผู้เสียภาษี นำเสนอ หลักการ OECD Transfer Pricing “ชนะคดี RD” ในชั้นศาลฎีกา
 การตรวจสอบราคาโอน กรณีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (Transfer Pricing for Business Restructuring)
 ข้อแนะนำในการเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อ ชี้แจง เมื่อกรมสรรพากรเชิญพบ เพื่อตรวจสอบราคาโอน
 การพิสูจน์การจ่ายค่าตอบแทนระหว่างบริษัท ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ค่าสิทธิ (Royalty) ค่าบริการ (Service fee) ฯลฯ กับการปรับใช้ การโต้แย้งแนวใหม่ ต่อทีม Transfer Pricing กรมสรรพากร
 
 
  MLI International Tax Change Management 2022 รับมือการแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนแบบพหุภาคี (พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) เข้าชม ( 24 ) วันที่ 26/09/2023
      CFO ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้บริหาร บริษัทข้ามชาติ (MNEs) เตรียมรับมือ อนุสัญญาพหุภาคีเพื่อแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ (อนุสัญญา Multilateral Convention to Implement Tax Treaty : MLI)
 อนุสัญญา MLI กับผลกระทบ งบการเงิน (Financial Statements) ภงด.50 (CIT) ภงด.54 (Withholding Tax) และ ภพ.36 (VAT) ของบริษัทข้ามชาติ
 หลักการปฏิเสธสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภา ษีซ้อนด้วยการทดสอบวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม (Principle Purpose Test : PPT) ภายใต้ MLI กับผลกระทบ “การลดอัตรา / ยกเว้น / เครดิต” ภาษี
 ผู้บริหารชาวต่างชาติ พนักงานชาวต่างชาติ (Expat) กับผลกระทบภาระภาษี (ภงด.90/ 91) ภายใต้ MLI
 MLI กับผลกระทบการจ่าย ค่าสิทธิ (Royalty) ค่าบริการ (Service Fee) ค่าบริหารจัดการ (Management Fee) เงินปันผล (Dividend) ดอกเบี้ย (Interest) ไปต่างประเทศ
 ผลกระทบบริษัทไทยที่ลงทุนในต่างประเทศ (Outbound Investment from Thailand) ภายใต้ MLI
 มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงการมี PE ภายใต้ MLI : นายหน้า, การทำสัญญาฯ, บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
 Transfer Pricing ภายใต้ MLI กับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ของบริษัทข้ามชาติ (MNEs)
 
 
  Merger Control, M&A and Filing 2023 ควบรวมกิจการ พรบ.แข่งขันทางการค้าฯ วิทยากร อ. อร่ามศรี รุพันธ์ (อดีต) คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (อังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 สัมมนาผ่าน ZOOM เข้าชม ( 16 ) วันที่ 24/09/2023
      Update คำวินิจฉัย คณะกรรมกรรแข่งขันทางการค้า สั่งปรับบริษัท 1.4 ล้าน และ ผู้บริหาร 1.3 ล้านบาท !
 ข้อแนะนำการวิเคราะห์และประเมิน “ก่อนการรวมธุรกิจ” เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.แข่งขันทางการค้า
 รูปแบบการรวมธุรกิจที่ถูกกำกับดูแลตาม พรบ.แข่งขันฯ : M&A, Share/Asset Acquisition, Holding Company, Group Company
 “การแจ้งผลการรวมธุรกิจ” “การยื่นคำขออนุญาตการรวมธุรกิจ” : ปัญหาในทางปฏิบัติ
 วิเคราะห์ขอบเขตตลาดของผู้ประกอบธุรกิจที ่จะรวมธุรกิจกัน : ความหลากหลายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และตลาดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง (Relevant Product Market)
 การยื่นคำขออนุญาตรวมธุรกิจ : ยื่นอย่างไรให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า พิจารณา ให้รวมธุรกิจ (ประสบการณ์ตรงของวิทยากร)
 เกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจที่มีความ สัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออำนาจสั่งการ
 แนวโน้มทิศทางการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ ในอนาคต เช่น JV, การตั้งกรรมการไขว้ในกลุ่มบริษัท
 Cross-Border Merger Control การรวมธุรกิจที่มีบริษัทต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง
 เตรียมความพร้อม การรับมือการกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเยียวยาของคณะก รรมการแข่งขันฯ

 
 
  Family Business & Wealth Risk Management ธุรกิจครอบครัว ผู้มั่งคั่ง บริหารความเสี่ยงภาษี กฎหมาย (สัมมนา พุธที่ 18 ตุลาคม 2566 09.00 - 16.00 Online Seminar via ZOOM) วิทยากร กรมสรรพากร เข้าชม ( 20 ) วันที่ 19/09/2023
      กรณีศึกษา Family Business & Wealth วางแผนภาษีที่ สรรพากร และศาลยอมรับ Save ค่าภาษีหลายล้าน !
 คำพิพากษาคดีภาษีมรดก ทำไมผู้เสียภาษี (รับมรดก) ชนะคดี RD มูลค่ามรดกที่ต้องนำมาเสียภาษีกว่า 1,110 ล้าน !! Wealth, Family Business, Lawyer, CFO ควรรู้คดีนี้
 Family Business Tax Audit ธุรกิจครอบครัว รับมือการตรวจสอบภาษี : บทเรียนคดีภาษีในชั้นศาล
 วางแผนภาษีมรดก โดยใช้ “กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” Unit Linked : จุดยืน กรมสรรพากร
 Update คำพิพากษาศาลฎีกาปี 2566 ทำไม Wealth (เจ้าของคอนโด) แพ้คดี ท้องถิ่น (อปท.)
 Common Reporting Standard (CRS) ความเสี่ยงของ Family Business + Wealth ทั่วประเทศ
 Wealth is Health เมื่อความมั่งคั่งคือสุขภาพที่ดี : ข้อแนะนำบริหารความเสี่ยงภาษีสำหรับ ผู้บริหาร
 แค่หลีกเลี่ยงภาษี ทำไมสรรพากรต้องดำเนินคดีอาญา (จำคุก) : Wealth ทั่วประเทศ บริหารความเสี่ยงอย่างไร?
 คดีวางแผนภาษีโดยการจดทะเบียน “สิทธิเก็บกิน” : บทเรียน Wealth เจ้าของอสังหาฯ หอพัก อพาร์ทเม้นท์
 Wealth / Family Business ชนะคดี ท้องถิ่น (อปท.) คดี พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ในชั้นศาลภาษี
 
 
  89 Legal Issues Affecting HR Manager ประเด็นกฎหมาย กระทบผู้บริหารฝ่ายบุคคล (ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 สัมมนา ONLINE ผ่านระบบ ZOOM) วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญคดีแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าชม ( 40 ) วันที่ 12/09/2023
      Update ทิศทางกฎหมาย ใหม่ เช่น กองทุนประกันการเลิกจ้าง + หลักประกันค่าชดเชย / แก้ไข ค่าชดเชย ลาคลอด ฯลฯ
 Update ร่าง พรบ.แรงงานสัมพันธ์ : โอกาส หรือ ผลกระทบ HR นายจ้าง / พรบ.Work From Home (Right to Disconnect)
 HR แก้ไข ระเบียบฯ / สัญญา ตามแนวฎีกาแรงงานใหม่ เช่น ระเบียบวันหยุดพักผ่อนประจำปี ฯลฯ
 HR บริหารจัดการลูกจ้างสูงอายุ เกษียณอายุ : จ้างหลังเกษียณ ขยายระยะเวลาเกษียณ รูปแบบสัญญาต่างๆ
 HR as a Business Partner บทบาทของฝ่ายบุคคลในการช่วยบริหารพนักงานฝ่ายขายและก ารตลาด (Sales & Marketing) ทั้งระบบ เช่น ค่าคอมมิชชั่น สัญญาจ้าง วินัยการลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้าง
 HR รู้ทัน ลูกจ้างใช้ ทริคทางกฎหมายต่างๆ เอาคืนนายจ้าง : กรณีศึกษาจริงที่น่าสนใจ
 เมื่อ HR ต้องเลิกจ้าง “ผู้จัดการ” “ผู้บริหารระดับสูง” ที่มีทั้ง “วัยวุฒิ + คุณวุฒิ” (คดีที่น่าสนใจ)
 HR รับมือลูกจ้างกระทำผิดทาง Social Media. LINE, Facebook, Email : ข้อแนะนำการรับมือ !
 Update คดีความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) : ข้อแนะนำ HR นายจ้าง บริหารความเสี่ยง
 Human Rights การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) กับความเชื่อมโยง HRM คดีแรงงาน และคำวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 
Connect with us.
  โทรศัพท์ :